تداوم تجاوز ترکیه به خاک روژاوا


احداث دیوار و حفر خندق در روستاهای مرزی گرسپی

خبرها حاکی از استقرار نیروهای ارتش ترکیه در روستاهای مرزی گرسپی است که درصدد احداث دیوار و حفر خندق میان روژاوا و شمال کردستان می باشند.

بر طبق گزارش خبرنگار خبرگزاری هاوار که در منطقه حضور دارد، صبح امروز ارتش ترکیه به روستای "صلیب قران" واقع در 20کیلومتری شهر گرسپی لشکرکشی کرده است.

گزارش می شود هدف ترکیه از اعزام این نیروها، احداث دیوار مرزی و حفر خندق در این مناطق است.

 

139312030907242204796174