حملات ترکیه به فارقین در شهرهای اروپایی محکوم شد

در بسیاری شهرها و کشورهای اروپا, هزاران نفر برای محکوم کردن حملات دولت ترکیه به فارقین و حمایت از مردم مقاومت‌گر آن شهر, راهپیمایی کردند.hannover3

دویسبورگ

در شهر دویسبورگ المان حملات دولت ترکیه محکوم شد. صدها تن بنا به فراخوان مرکز جامعه دموکراتیک کوردها , در ایستگاه مرکزی قطار شهر گردهم آمدند و علیه دولت ترکیه شعار سردادند. «نیازی اوزتاش» به نمایندگی از سوی مرکز جامعه دموکراتیک کوردها از همگان خواست که علیه حملات و جنگ‌طلبی ترکیه در کردستان, سکوت نکنند و مبارزات خود را ادامه دهند. شمار زیادی از نمایندگان سازمان‌های مدنی کردستانی در این راهپیمایی شرکت کردند.

هامبورگ

در شهر هامبورگ آلمان هم بنا به فراخوان اتحادیه نیروهای دموکراتیک , یک گردهمایی در محله آلتونا برگزار شد. صدها تن در این گردهمایی حضور به هم رساندند. سخنرانان ضمن اعلام حمایت از خودمدیریتی‌ها در شمال کردستان, گفتند دولت آ.ک.پ با راهکارهای فاشیستی نمی‌تواند از آزادیخواهی کردها جلوگیری کند.

ساربروچکن

در شهر ساربروچکن هم حملات به فارقین بدست پلیس ترکیه, محکوم شد. مردم در ساعت 17 گردهم آمده و در یادبود جانباختگان راه آزادیخواهی یک دقیقه سکوت کردند. سخنرانان گفتند دولت آ.ک.پ با محاصره شهرهای کردستان , سیاست نابودی را درپیش گرفته است. حاضران گفتند سیاست‌های آ.ک.پ در مقابل کردها شکست خواهد خورد.

شهرهای دیگر

در شهرهای کلن, وپرتال, آچن و هانوور آلمان و لورنت, رنس و استراسبورگ آلمان و نیز شهرهای کپنهاگ دانمارک و وین پایتخت اتریش هم راهپیمایی‌ها و تجمعاتی گسترده در حمایت از فارقین و در محکومیت دولت ترکیه, برگزار شد.