بیانیه های پژاک و جامعه جوانان شرق کردستان

به مناسبت سالگرد اعدام حسین خضری و فصیح یاسمنی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک بیانیەای را منتشر و اعلام کرد آنها مبارزینی بودند که در برابر اعمال وحشیانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، بر پیمان خود در راه تحقق حیات آزاد، وفادار مانده و جان خود را در این راه فدا کردند.

hossein kazari

پژاک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حسین خضری و فصیح یاسمنی آنها را اسوەهای مقاومت و ایثارگری خواند و افزود مقاومت و شهادت این مبارزین، 

 

اثبات‌گر آن است که زندان، شکنجه و اعدام جوانان انقلابی و مبارزان راه تحقق دموکراسی راستین در ایران، نه تنها روح بیداری و عطش مبارزه در راستای آزاد‌زیستن را از میان نخواهد برد، بلکه ادراک و ایمان به مبارزه در برابر نظام‌های خونخوار، جهل‌بنیاد و فاشیست که نمود بارز آن در ساختار فکری و سیاسی جمهوری اسلامی رقم خورده‌است را بیش از پیش عمق و غنا بخشیده است. صفوف انقلابی گریلاهای کردستان در هر چهار بخش، سمبل و پیشاهنگ تحقق این آرمان‌های آزادی و دموکراسی و اثبات انکارناپذیر این ادعاست.

حزب حیات آزاد کوردستان ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌ی این شهیدان و ملت مبارز شرق کوردستان، یک بار دیگر بر میثاق خود در تحقق اهداف و آرمان‌ شهیدان تاکید کرد و گفت مبارزه در این راه را گسترش خواهد داد.

جامعه جوانان شرق کردستان "ک ج ر" نیز در بیانیەای تاکید کرد که رفیق همن جوانی فعال و توانمند بود. رزمندەای انقلابی بود که آرمان، ایدئولوژی و فلسفه رهبر آپو را به شیوەی عمیقی درک کرده بود و این امر در شخصیت، زندگی و ارتباطات او بسیار چشمگیر بود.

"ک ج ر" به مقاومت حسین خضری در برابر حملات غیر انسانی رژیم ایران در زندان اشاره و تصریح کرد که دشمن در برابر مقاومت رفیق حسین تاب نیاورد و آنرا حملەای بر خود میدانست پس دستور اعدام او را صادر کرد.

جامعه جوانان شرق کردستان در پایان بار دیگر رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی را محکوم و تاکید کرد که در راستای آزادی خلق و بر اساس آرمان شهیدان به راه خود ادامه میدهد و هر نقطەای را که رفیقی در آن جان باخته باشد به میدان انتقام تبدیل خواهد کرد.