هیئت پژاک با حزب کومه‌له‌ی زحمت‌کشان دیدار کرد

سیامند معینی رییس مشترک حزب حیات آزاد کردستان- پژاک روز گذشته در راس هیئتی با شماری از مقام‌های حزب کومه‌له زحمتکشان به سرپرستی رضا کعبی دیدار کرد.

در این نشست هر یک از دو حزب به مشترکات فراوان در حوزه های مختلف اشاره و تاکید کردند که دیدار و گفتگوهای مشترک باعث ایجاد تعامل نظری و عملی میان دو حزب خواهد شد.

رییس مشترک پژاک در این نشست تاکید کرد که "جدایی و پراکندگی موجود میان نیروهای سیاسی و احزاب، سبب ناامیدی و تضعیف روحیه ی مبارزاتی خلق کرد خواهد شد.

Siyamend Moini

رضا کعبی نیز در بخشی از سخنانش گفت پیش قدمی پژاک برای همگرایی و همسویی احزاب و جریانات سیاسی شرق کردستان باعث خوشحالس است.

سیامند معینی در پایان این دیدار بر لزوم استمرار هر چه بیشتر این دیدارها تاکید کرد. او گفت که این دیدارها سبب عملی شدن تصمیمات مشترک و مشارکت همه جانبه در حوزه ی سیاسی-اجتماعی در شرق کردستان و ایران میشود.