دیوارکشی ترکیه در عمق خاک روژاوا

ترکیه از ماهها پیش در حال احداث یک دیوار بلند در امتداد مرزهای روژاوا بوده و این دیوار را در چند متری عمق خاک روژاوا بنا کرده است. ساکنین بومی منطقه به این اقدام ترکیه که مغایر با قوانین بین‌المللی است معترضند.

619759a22c5d6c830449b3d8dab66f428bb46a0b 1472734703


ارتش ترکیه که از ماهها پیش مشغول حفر خندق و دیوار میان مرزهای روژاوا و باکور است، از پنجم نوامبر 2016 روند احداث این دیوار در حوالی روستاهای مر

زی دِرِک را شروع کرد.

نیروهای عملیاتی ترکیه برای احداث این دیوار وارد عمق پنجاه تا یکصد و پنجاه متری اراضی روستاهای " گِردِم"، "حجی‌مترا" و "هابل هوا" شدەاند.

روستائیان منطقه که پیشتر بارها هدف شلیک نظامیان ترکیه قرار گرفتەاند اکنون از کار در مزارع خود بازماندەاند.

خورشید عثمان که از ساکنین بومی یکی از این روستاها است می‌گوید ترکیه اراضی روستائیان را برای دیوار کشی اشغال کرده و بخاطر حضور نظامیان قادر نیستند تا فاصله سیصد متری مرز به مزارع کشاورزی خود وارد شوند.

او از مجامع مسئول بین‌المللی می‌خواهد نقض آشکار مرزهای رسمی یک کشور دیگر و تهدید ساکنین آن توسط ترکیه را به این سادگی نادیده نگیرند.

ردیف محمد حاجو از دیگر روستائیان معترض که دیوار مرزی را دیوار ننگ می‌خواند نیز از غصب بیست قطعه زمین کشاورزی روستای گِردِم توسط نیروهای ترکیه خبر می‌دهد و می‌گوید برخی بکلی زمین کشاورزی خود را از دست دادەاند و برخی دیگر قادر به کار در دو هکتار از مزارعشان نیستند.