کاراییلان به مناسبت تاسیس ی.پ.س: مقاومت مُهر خود را بر تاریخ کوبید

ladda ned

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان در سالگرد تأسیس نیروهای ی.پ.س و شاخه زنان آن که سال گذشته با حفر خندق و سنگربندی ماهها در مناطق شهری به حملات ارتش ترکیه پاسخ دادند، یاد جانباختگان مقاومت را گرامی داشته است.

مراد کاراییلان از اعضای کمیته رهبری پ.ك.ك در مطلبی که در اولین سالگرد تأسیس یگان‌های مدافع غیرنظامیان در وبسایت رسمی این نیرو منتشر شد از اعلام خودمدیریتی‌ دموکراتیک و مقاومت در شهرها به عنوان مرحلەای جدید از مبارزه آزادیخواهانه کردستان یاد کرد.

وی از خودمدیریتی‌های منطقەای به عنوان فرمول همزیستی تنوعات هویتی نام برد و گفت جوامع با هویت گوناگون فقط می‌توانند در مدلی مانند اتونومی، خودگردانی و فدراسیون در کنار یکدیگر زندگی کنند. تلاش برای ایجاد یک ملت واحد، تمایل به نسل‌کشی دیگران است.

عضو رهبری پ.ک.ک حل مسئله کرد را در چارچوب اتحادیه ترکیه بر مبنای خودمدیریتی‌های دمکراتیك ممکن دانست و گفت: اعلام خودمدیریتی‌ها گویای اراده کردها برای حل مسئله بود اما حکومت ترکیه با هجوم نظامی به آن پاسخ داد. اعلان خودمدیریتی توسط شوراهای مردمی کردستان اقدامی درست و برگرفته از ایدەهای رهبر آپو برای حل صلح‌آمیز و پایدار مسئله کرد و دمکراتیزه شدن ترکیه بود. اما حزب عدالت و توسعه برای تحکیم پایەهای قدرت و برقراری نظام ریاستی، از همەی امکانات حکومتی در حمله به خودمدیریتی در مناطق شهری استفاده کرد.

مراد کاراییلان افزود: جنبش مردمی که دارای مطالبات طبیعی بود با ترور خشن دولتی مواجه شد. بنابراین تأسیس یگان‌های مدافع غیرنظامیان و مقاومتی که شکل گرفت یک ضرورت بود. نیروهای ی.پ.س و شاخه زنان آن از بطن جامعه برآمدند و نیرویی نبودند که دور یک میز یا در نتیجه یک جلسه تشکیل شده باشند. آنها با وجود کمترین امکانات در شرایط سخت، مقاومتی انجام دادند که مُهر خود را بر تاریخ کوبیده است. در کنار این جوانان، موضعگیری تودەها و پیشگامان مردمی قابل تحسین بود. البته نباید کاستی‌های روی داده و نقش کسانی که به مسئولیت خود عمل نکردند را نیز نادیده گرفت.

وی بروز روحیه فدائی در اوضاعی ناخواسته و توأمان با ناشی‌گری را از دیگر ویژگی‌های مقاومت شهری خودمدیریتی‌ها دانست و گفت: موضعگیری افرادی مانند محمد تونچ و سوه دمیر، نمونە مشهود موضعگیری فدائیانه بخشی از مردم در اوج درگیری‌ها بود که حاضر نشدند شهر خود را ترک کنند. آنها به قیمت جان خود ایستادند، تسلیم نشدند و راه پیروزی را گشودند. مراد کاراییلان در ادامه از نیروهای ی.پ.س و الگوبرداری جوانان کلان‌شهرها از آن، به عنوان ترس جدید جمهوری ترکیه یاد کرد و اقدامات ضد انسانی نیروهای حکومتی و برخوردهای نژادپرستانه با اهالی شهرهای محل مقاومت را ناشی از همین خوف دانست.وزهای پرشکوه در برگ زرین مقاومت خلق کرد ثبت شدەاند.